Verslag ALV 2013-04-22

VERSLAG VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN LHV DE SNOEK , GEHOUDEN OP MAANDAG 22 APRIL 2013
IN HET CLUBGEBOUW, PRINS BERNHARDSTRAAT 4, LEERDAM .

AANWEZIG :
De bestuursleden: P. van der Linden (wnd. voorzitter), J. Bruins(penningmeester/wnd. secretaris) en E. Belder(bestuurslid)
De bijzondere leden: A. Carree, C. den Hartog en K. Middag


De leden: D-J. Boer, mw. L. Evers, D. Groenenberg, mw. L. Groenenberg, J. v.d. Heiligenberg, T. Horden, mw. C. Iking, F. Janssen, B. Kars, H. Klijn, J. Kolijn, K. Kool, T. van Kooten, P. Kroon, P. Landegge, R. van Meurs, J. Quick, R. Verbeek, mw. G. Sack, W. Verbeek, J. Woelke en mw. J. Woelke.


Met kennisgeving afwezig: O. Buitendijk, H. van Dijk, mw. H. Kolijn en G. van Wijk

Notulist: Jaap Kolijn

Aanvang van de vergadering: 20.03 uur

1. Opening en vaststelling agenda
Waarnemend voorzitter Peter van der Linden opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom op de voorjaarsledenvergadering 2013. Een speciaal woord van welkom is er voor de bijzondere leden. De agenda voor deze vergadering, die reeds in het clubblad stond afgedrukt bevat 12 punten met veel interessante zaken. Het bestuur wil graag nog een agendapunt toevoegen en dat betreft de benoeming van een bijzonder lidmaatschap. Rob Verbeek vraagt aandacht voor de verplichting de boten te water te laten vóór 1 april Hierop wordt in de rondvraag teruggekomen. Hiermee is de agenda voor deze avond vastgesteld.

Als eerste gedenken wij de leden die ons na de vorige ledenvergadering zijn ontvallen. Dit zijn - voor zo ver ons bekend – de heren :


H. Hebing
J.H. de Vries
W. de Keijzer
G. van Zanten
G. Versloot


De voorzitter  vraagt de vergadering om staand een ogenblik stilte in acht te nemen om hen te gedenken.

2. Vaststellen van het verslag van de Najaarsledenvergadering gehouden op 22 oktober 2012
Peter van der Linden verwijst naar het clubblad waarin dit verslag was opgenomen. Later in de vergadering zal nog aandacht worden besteed aan het Kort Visserijkundig Onderzoek (KVO) Ook aan de verlenging van de huurcontracten zal aanacht worden besteed.
Naar aanleiding van het verslag wordt opgemerkt dat er nog geen nieuws is over de vervanging van de sloten op de haven. De beroepsvisser, de heer Klop, is niet meer gesignaleerd op de Linge.
Kerst Sjouken vraagt het bestuur om voortaan vooraf met hem over de verhoging van de daghuurprijzen te praten. Ook bij Piet Hoekstra was de verhoging niet bekend. 
Hierna wordt het verslag – onder dankzegging aan de notulist – goedgekeurd.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
Bij dit agendapunt begint Peter van der Linden met het toegevoegde item: De voordracht van een bijzonder lidmaatschap. Het betreft de benoeming tot Erelid. De toespraak, die Peter van der Linden hiervoor op papier had gezet, laten we hierbij integraal volgen.

De persoon die het hier betreft, is zonder twijfel de oudste van iedereen die hier vanavond aanwezig is, maar het is niet vanwege zijn ouderdom dat het bestuur heeft gemeend hem voor te stellen voor een erelidmaatschap. Het zijn de bijzondere en langdurige bijdragen, die hij tot op zeer hoge leeftijd heeft geleverd aan het functioneren van onze vereniging.
Het is mij een groot genoegen om de ledenvergadering voor te stellen om ons Lid van Verdienste Ton Carree te benoemen tot Erelid van onze vereniging. (Alie, de vriendin van Ton Carree voegt zich bij de vergadering en beiden nemen plaats voorin de zaal.)
Voordat we overgaan tot de stemming over het voorstel van het bestuur zal ik de ledenvergadering een overzicht geven van de overweging die aan dit voorstel ten grondslag liggen. Ton is in 2000 benoemd tot Lid van Verdienste. In de toespraak van destijds stonden de volgende wapenfeiten vermeld: De persoon die wij u hedenavond voorstellen als Lid van Verdienste is lid geworden in 1967. Hij was dus in 2000 74 jaar jong en 33 jaar lid van onze vereniging. Inmiddels is dat opgeklommen naar een lidmaatschap van 46 jaar. De eerste 15 jaar was hij niet opvallend aanwezig. Hij viste wel regelmatig mee in de wedstrijden. Op 1 januari 1984 aanvaardde hij op verzoek van het bestuur de functie van voorzitter Jeugdcommissie. Die functie heeft hij 10 jaar vervuld. Verder bezorgde Ton jarenlang de clubbladen en hielp hij mee met de organisatie van de klaverjaswedstrijden. Hij is zeer actief geweest bij de bouw en de afwerking van het clubgebouw en hij is niet meer weg te denken bij het onderhoud. Hij toonde hierbij initiatief, maar zorgde ook zelf voor de uitvoering. Ook is Ton vaste kracht bij het in elkaar zetten van de clubbladen.
Inmiddels zijn we 13 jaar verder. Ton wordt dit jaar 87. Voor Ton was de benoeming tot Lid van Verdienste geen reden om het wat rustiger aan te doen. Hij ging er gewoon mee door. Ton is een verenigingsman in hart en nieren. Hij is altijd bereid om een handje toe te steken, komt met suggesties en steekt ook zelf de inmiddels wat oudere handen uit de mouwen. In het clubgebouw is hij nog steeds een gewaardeerd lid van de Beheercommissie. Hij is gezegend met een goede gezondheid, dat zeker, maar het is toch zeer bijzonder dat hij als tachtigplusser nog regelmatig het dak op klom of in de weer was met zware tegels om een grotere parkeerplaats voor de fietsen te creëren. Ton blijft altijd rustig en staat desgevraagd het bestuur bij met raad en daad. Hij doet dat op een zeer bescheiden wijze, die getuigt van wijsheid, ervaring, mensenkennis en liefde en waardering voor de vereniging. Daarnaast is hij nog steeds een actief visser, ‘s zaterdags met Dirk in het bootje, maar hij gaat er ook nog steeds alleen op uit.
Voor deze feestelijke gelegenheid hebben we ook Ton zijn vriendin Alie uitgenodigd. Voordat we overgaan tot de feestelijke uitreiking van de bloemen en de oorkonde wil ik de ledenvergadering formeel vragen om Ton Carree te benoemen tot erelid van onze vereniging. Ik stel voor om dat met handopsteking te doen. Wie is voor de benoeming van Ton Carree tot Erelid van onze vereniging?
De vergadering stemt unaniem voor dit voorstel van het bestuur.
Dan stel ik vast dat de ledenvergadering het voorstel van het bestuur om Ton Carree te benoemen tot Erelid met algemene stemmen heeft overgenomen en dat Ton Carree is benoemd tot Erelid van onze vereniging.
Ton en Alie mag ik jullie uitnodigen om de oorkonde en de bloemen in ontvangst te nemen.

Dan schors ik hierna de vergadering voor 15 minuten voor koffie met gebak en om u allen in de gelegenheid te stellen ons nieuwe Erelid te feliciteren.

Na deze korte pauze brengt Peter van der Linden verslag uit over het overleg met gemeente over verlening van de huurcontracten voor het eiland en voor de steigers. Contractueel zou de gemeente daarover vóór 1 juli 2012 met ons overleggen, maar pas in december 2012 kregen wij een contractvoorstel, waarmee wij niet konden instemmen. Een aantal weken geleden heeft een eerste gesprek plaatsgevonden.
De gemeente heeft plannen voor een mooie wandelroute vanaf de Glasloods tot aan het Bijbelmuseum. Dat pad voert langs onze botenhaven en de gemeente vindt dat deze er nog niet aantrekkelijk uitzien.
De wethouder begreep onze bezwaren tegen het concepthuurovereenkomst. Binnenkort komt de wethouder op het eiland kijken en in mei hebben we een tweede gesprek om ideeën uit te wisselen. We zien dat gesprek met vertrouwen tegemoet. We hebben aangegeven dat een langere huurtermijn voor ons van belang is en dat bij een eventuele beëindiging van de huurcontracten een goed alternatief voor handen moet zijn.
Rob Verbeek vraagt wat De Snoek wil van de gemeente.  Peter van der Linden antwoordt dat wij het eiland zien als hart van de vereniging en dat wij dat graag zo houden. Cor den Hartog stelt voor om op het eiland een nieuw clubgebouw te bouwen. Kerst Sjouken vraagt wat er in de zogenaamde Denktank is besproken. Peter van der Linden antwoordt dat wij een aantal mensen van binnen en buiten de vereniging hebben gevraagd ons vooral te adviseren over de wijze waarop we de gesprekken met de gemeente moeten ingaan. Uit de adviezen van de Denktank is ook de enquête onder de botenbezitters voortgekomen.
Cor den Hartog merkt op dat de Havencommissie nergens van weet. Hij adviseert het bestuur om een keer met de commissie rond de tafel te gaan zitten. Peter van der Linden antwoordt dat de Milieucommissie onlangs met de Havencommissie heeft vergadert en dat in die bijeenkomst ook is gesproken over de stand van zaken rond de verlening van de huurcontracten.
Jan Bruins benadrukt dat voor het bestuur de grootste prioriteit is dat er aan de huidige situatie niets verandert. Als we het niet eens worden moet de gemeente voor een goed alternatief zorgen. We hebben de afgelopen maanden ook juridisch advies ingewonnen bij Sportvisserij Nederland. Voor een situatie als de onze bestaat er niet zoiets als huurbescherming en zolang we verder nog niets weten, kunnen we ook geen verdere stappen ondernemen. We praten in principe alleen over de verlenging van de huurcontracten en als dat eventueel per 1 juli a.s. nog niet is afgerond, zal dat geen problemen geven, te meer daar een deel van het eiland ons eigendom is.

Het bestuur heeft onlangs met Dirk en Loes Groenenberg gesproken en wij zijn verheugd dat zij het clubgebouw nog een aantal jaren willen blijven beheren.

Martin Groenenberg. de voorzitter van de Jeugdcommissie, heeft onlangs aangegeven deze functie neer te leggen vanwege grote druk door andere zaken. Het bestuur vraagt de ledenvergadering om mee te denken om de Jeugdcommissie te versterken.

4. Vaststellen “Jaarstukken 2012”
Bij binnenkomst hebben alle leden de Jaarstukken 2012 ontvangen.
Over de verslagen van bestuur en commissie hebben de aanwezigen geen vragen of opmerkingen.

Penningmeester Jan Bruins geeft een toelichting bij het Financieel verslag. De afgelopen week is de jaarrekening besproken met de Kascontrolecommissie, Het financieel verslag bevat geen schokkende zaken en we lopen redelijk in de pas met voorgaande jaren en met de begroting voor 2012. De WOZ-waarde van het clubgebouw is gedaald, maar tegelijkertijd is de heffing verhoogd. Op de hypotheek, die rust op het clubgebouw, wordt niet verder afgelost,
We hebben een aantal extra afschrijvingen gedaan hetgeen op termijn lastenverlichtend werkt. We sluiten het boekjaar 2012 af met een batig saldo van  € 105,--.

De Kascontrolecommissie heeft op 19 april 2013 de stukken gecontroleerd en complimenteert de penningmeester over de wijze waarop e.e.a. is verzorgd. Ook is er waardering voor het bestuur voor het totale financieel beleid.

Hierna worden de jaarstukken met algemene stemmen goedgekeurd en wordt de penningmeester gedechargeerd.

5. Benoeming Kascontrolecommissie 2013
Kerst Sjouken is aftredend en niet herkiesbaar. Frans Janssen wordt voorzitter van de Kascontrolecommissie, Dirk Groenenberg schuift op van reservelid naar gewoon lid. Er moet een nieuw reservelid worden benoemd. Dirk-Jan Boer meldt zich hiervoor aan en wordt benoemd.

6. Bestuursverkiezing
- aftredend volgens rooster : H.J. Bruins, penningmeester en herkiesbaar
- aftredend op eigen verzoek : O.C.P. Buitendijk  ( secretaris en niet-herkiesbaar)
- nieuw bestuurlid : J. Kolijn
- voorstel aan ledenvergadering : P.B. van der Linden benoemen tot voorzitter

Otto Buitendijk die deze avond verhinderd is, treedt af vanwege zijn drukke werkzaamheden. Hij heeft toegezegd wel actief te blijven in de Viswaterbeheercommissie en voor de Jeugdcommissie. Otto heeft de afgelopen jaren een aantal goede zaken geïnitieerd, waaronder de succesvolle havenfair en het KVO. Als blijk van dank hebben we bloemen voor hem, die we spoedig bij hem thuis zullen bezorgen.

Penningmeester Jan Bruins treedt tevens op als waarnemend secretaris. Het bestuur is naarstig op zoek naar een nieuwe secretaris. Jaap Kolijn heeft zich aangemeld als bestuurslid, maar kan het secretariaat niet overnemen, Het bestuur is wel blij met zijn versterking.
De vergadering stemt vervolgens unaniem in met de benoemingen, zoals voorgesteld bij dit agendapunt.

Hierna volgt een pauze.

7. Uitkomsten enquête haven
Na de pauze geeft Jan Bruins een presentatie over de uitkomst van de enquête die onder de botenbezitters en een aantal andere bezoekers van onze haven is gehouden. Van de 140 uitgezette formulieren zijn er 95 retour gekomen. Dat is een response van bijna 70%, met verhelderende uitkomsten. Het blijkt dat er grote angst bestaat om het eiland voor bezoekers open te stellen omdat hierdoor een nieuwe hangplek zou kunnen ontstaan. Het bestuur zal de uitkomsten ter harte nemen. Peter van der Linden benadrukt dat de gemeenten (nog) niet over de openstelling van het eiland heeft gesproken.


8. Kort Visserijkundig Onderzoek
Peter van der Linden verwijst naar het rapport dat op de website van De Snoek is gepubliceerd. Van 16 – 18 oktober 2012 is er met zegen en elektrisch afgevist in een aantal gemeentewateren. Er zijn redelijk was soorten vis aangetroffen. Er zij geen grote knelpunten, maar de invloed van de aalscholver is wel merkbaar. Daarvoor zouden gaaskooien kunnen worden geplaatst. De bereikbaarheid van het viswater is goed, maar de groen-groei baart zorgen. Er ligt een advies om diverse soorten karper uit te zetten om het groen te eten en voor de vangstvariatie. We gaan dit nu met de gemeente bespreken en moeten kijken welke maatregelen kunnen worden genomen. Kerst Sjouken merkt op dat hij daarin een zwaar hoofd heeft vanwege de bezuinigingen.

9. Korte presentatie vernieuwde website LHV De Snoek
Jan Bruins geeft een korte presentatie van de vernieuwde website van De Snoek, die nu meer actuele informatie bevat.

10. Toekomst Clubblad
Peter van der Linden merkt op dat we vanaf 1981 een clubblad hebben, dat zeker in een behoefte voorziet. Kwam er bij het maken van een clubblad vroeger veel handwerk kijken, tegenwoordig maken computer en kopieermachine dat eenvoudiger. Redacteur Ton van Kooten stopt na tien jaar met het maken van het clubblad en als we ermee door willen gaan, moeten we iemand hebben die daarin driemaal per jaar het voortouw neemt. Lukt dat niet, dan moeten we kijken naar alternatieven als een nieuwsbrief of publicaties via de website van de vereniging. Dirk-Jan Boer heeft inmiddels aangeboden het stokje van Ton van Kooten te willen overnemen en het bestuur wil daar graag met hem naar kijken.

11. Rondvraag
Rob Verbeek meldt dat de boten reglementair uiterlijk 31 maart te water moeten worden gelaten, maar het klimaat laat het werken aan de boten vóór die datum steeds vaker niet toe. Dit jaar heeft de Havencommissie daarom de termijn verlengd. Is het niet mogelijk de termijn op 30 april te stellen, dan is er meer gelegenheid om onderhoud te verrichten?
Kerst Sjouken merkt op dat er maar beperkte ruimte (drie boten) is voor groot onderhoud. De boten moeten eigenlijk gewoon uiterlijk 31 maart te water worden gelaten en kunnen dan voor groot onderhoud – op afspraak – weer op de kant worden gezet. Rob Verbeek antwoordt dat het merendeel polyester boten betreft, waaraan eenvoudig onderhoud kan worden gepleegd door er een zeil onder te plaatsen.
Het bestuur zegt toe deze zaak te zullen bespreken met de Havencommissie.

Kerst Sjouken vraagt naar de ongevallenverzekering op de haven? Jan Bruins antwoordt dat er voor tien vrijwilligers op de haven een verzekering loopt met een dekking van € 25.000. De exacte dekking zal hij nakijken. De verzekering is niet op naam gesteld.
Kerst Sjouken merkt op dat - volgens een kennis - vrijwilligers op de haven niet gebonden zouden zijn aan de arbo-regels. Peter van der Linden stelt voor dit later te bespreken binnen de milieucommissie in samenspraak met het Bestuur.
Tenslotte vraagt Kerst Sjouken om extra clubbladen voor de haven. Dit wordt toegezegd.

12. Sluiting
Peter van der Linden bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering om 22.15 uur.