Over ons

De Leerdamse Hengelaarsvereniging De Snoek is opgericht op 25 -10-1931.

Zij heeft een aantal doelstellingen vastgelegd in het Jaarplan dat jaarlijks wordt bijgesteld en zo nodig aangepast aan de maatschappelijke ontwikkelingen.

Voor 2021 is het jaarplan onderstaand weergegeven.

-Aandacht voor de natuurlijke omgeving van viswater en bescherming van het leven in de natuur.
-In 2021 zal regelmatig het monitoren van viswater binnen de bebouwde kom van Leerdam plaatsvinden en
zullen we de resultaten van het uitzetten van de graskarpers in Leerdam-noord volgen.
  Verder zal het kroosplan voor Leerdam-noord worden geoptimaliseerd.
  Dit om het water gezond en geschikt te maken voor de hengelsport.
-Het overleg met alle visverenigingen van de gemeente Vijfheerenlanden zal verder worden geïntensiveerd
zodat met de gemeente gezamenlijke afspraken gemaakt kunnen worden.
-De basisscholen in Leerdam zullen worden benaderd om deel te nemen aan de vislessen, zodat de
kinderen kennis maken met wat er onder water leeft.
- Met de stichting “Samen doen” wil De Snoek het project “Samen vissen met bewoners van
"zorginstellingen”  organiseren. Hier waren in 2020 plannen voor gemaakt, opleidingen gepland maar deze konden vanwege de coronacrisis niet uitgevoerd worden.
-Er wordt een jeugdcursus georganiseerd om de jeugd bij te brengen hoe er verstandig met de natuur en de
vissen omgegaan moet worden.
We willen de deelnemers er op attenderen dat ze de ogen van de vereniging zijn en dat ze moeten
waarschuwen wanneer er in het milieu zaken fout dreigen te gaan.

De LHV De Snoek heeft verder de volgende algemene doelstellingen:
-Het bevorderen van de hengelsport als sportieve recreatie.
  We zijn een actieve vereniging en organiseren jeugdactiviteiten, wedstrijden, vislessen en visuitjes voor de bewoners van verzorgingstehuizen.
-Het beschermen en verbeteren van de belangen van de sportvissers, in het bijzonder van de bij
de vereniging aangesloten leden.
-We beschermen en verbeteren de visstand en werken (mee) aan een actief waterbeheer. We zijn aangesloten
bij Federatie Midden Nederland en Sportvisserij Nederland.

De vereniging heeft op dit moment een ledenaantal van ca. 1.500 leden en beschikt over een eigen clubgebouw en een eigen botenhaven met 127 ligplaatsen.
In 2006 is deze geheel vernieuwd en aangepast aan de huidige eisen van milieuwetgeving.
Het sportvissen is op voetbal na de grootste sport en in Nederland vissen zo’n 1,2 miljoen mensen.
Dit jaar zullen we, evenals in de komende jaren, de gebruikelijke visactiviteiten voor de jeugd en senioren organiseren.

Op dit moment overleggen we met de gemeente Vijfheerenlanden over de mogelijkheden om een nieuw clubgebouw te realiseren.
Om het Eiland in een goede staat te houden wordt in 2021 de beschoeiing om het eiland en diverse andere plekken vernieuwd.
Zoals eerder vermeld is onze vereniging opgericht in 1931. Dit betekent dat we dit jaar ons 90 jarige jubileum gaan vieren.

Wij hanteren bij omgang met minderjarige kinderen het beleid wat de sportbonden (Sportvisserij Nederland) adviseren. In de praktijk vragen wij van onze vrijwilligers die werken met jeugd een VOG.. 

Sportvissen is op voetbal na de grootste sportbond en in Nederland vissen zo’n 1,2 miljoen mensen.